مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : IBM PC assembly language and programming
conference : ‭Abel, Peter‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1488
dewey : ‭005‬/‭.265‬/‭A141I‬/‭Ed.4‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 22858 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌