مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Idea of higher education
conference : ‭Barnett, Ronald‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 23296
dewey : ‭378‬/‭.001‬/‭B261I‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21241 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌