مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : ICT in the primary school
doc type : Non-Persian Book
doc no : 23375
dewey : ‭371‬/‭.33‬/‭I17‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21143 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌