مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : ICT and primary science
conference : ‭Williams, John‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24483
dewey : ‭371‬/‭.33‬/‭W724I‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21788 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌