مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Idea of personality in sufism
conference : ‭Nicholson, Reynold Alleyne‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24617
dewey : ‭297‬/‭.4‬/‭N627I‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 22356 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌