مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Ibn Taim iya's struggle against popular religion: With an annotated translation of his Kitab iqtioda
conference : ‭Memon, Muhammad Umar‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24680
dewey : ‭297‬/‭.814‬/‭M533I‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 22349 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌