مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Ideas and details: A guide to college writing
conference : ‭Bauman, Garrett‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5988
dewey : ‭808‬/‭.0427‬/‭B347I‬/‭Ed.7‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 28459 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌