مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : ICT and language learning from print to the mobile phone
conference : ‭Kenning, M.-M.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6294
dewey : ‭418‬/‭.00285‬/‭K36I‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 28250 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌