مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Games language people play
conference : ‭Seinberg, Jerry‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2363
dewey : ‭428‬/‭.007‬/‭S561G‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 11059 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌