پایگاه کلیدواژه

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
ان‍ق‍لاب‌ -ت‍اری‍خ‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
م‍غ‍ز -ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌.
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -ای‍ران‌ -اص‍ف‍ه‍ان‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ش‍اش‍ا، دن‍ی‍س‌ ال‍ی‍وت‌
ب‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍وس‍وی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
روض‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍ی‍ف‌ ب‍ه‍زاد، ف‍رخ‌
ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۱۵-۱۲۵۵ ق‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اش‍ف‌ال‍ح‍ق‌، اف‍روز
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
خ‍ان‍واده‌
ن‍ف‍ای‍س‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان
روضاتی ، محمدعلی ؛  اصفهان نفایس مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان   ، ۱۳۴۱-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭ر۷۳۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز ۹۸[ ۲ :]شاخه کار دانش ، استاندار مهارت :رایانه کار درجه ۱ . شماره شناسایی ۳۰۷ تا۳۰۱- ۱۰۳- ۱-۱۰
کاشف الحق ، افروز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۳‬,‭‌ک۱۹۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نان و دوغ ، عسل مصفی و خوان نعمت
شهرستانی ، محمدحسین بن محمدعلی ،۱۳۱۵-۱۲۵۵ ق ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ش۸۱۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پیشرو آریان پورانگلیسی -فارسی ( شش جلدی )
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۷،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌ف‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان دانش رایانه
شاشا، دنیس الیوت ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۹۲۲‬,‭‌ش۱۶۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ زودآموز پیشرو آریان پور
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌فز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گسترده پیشرو آریان پورانگلیسی -فارسی ( دانشگاهی - دوجلدی )
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌ف‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ همسفر پیشرو آریان پور :انگلیسی - فارسی
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌ف‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل
سیلبر شاتس ، آبراهام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۴۶۹‬,‭‌س۹۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ منظوم و منثور
موسوی ، منوچهر ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۰۳ف‍ا/۹‬,‭‌م۸۴۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ همراه پیشرو آریان پور :انگلیسی -فارسی
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌ف‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مغز رایانه جاندار ویژه دانستنی های مغز و اعصاب
سیف بهزاد، فرخ ؛  تهران خانواده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭۸۲‬,‭‌س۹۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان و آئین نگارش انگلیسی پیشرو آریان پور
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭آ۴۴۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان ، کودکان و نوجوانان ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۷۶‬,‭د۸۹۱‌مو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل soD شاخه کاردانش
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۴۶‬,‭‌س۹۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭د۸۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیانی در کتابداری و اطلاع رسانی ایران :ده مقاله
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭د۸۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز[ lexE اکسل ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۱۷ال‍ف‌/۳۶۹‬,‭‌خ۸۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب های بزرگ جهان
بیانی ، حسن ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴‬,‭‌ب۹۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع پیشرو آریان پور فارسی -انگلیسی ( چهارجلدی )
آریانپور کاشانی ، منوچهر ؛  تهران شرکت جهان رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌ف‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6