مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ح‍ادث‍ه‌
پدیدآور : آن‍ت‍ون‍ی‍ون‍ی‌، م‍ی‍ک‍ل‌ آن‍ج‍ل‍و
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۰۰
رده دیویی : ‭۸۵۲‬/‭۹۱۲‬/‭آ۸۳۸‌ح‬
موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌- ق‍رن‌۲۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۴۰۹۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌