مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : خ‍ات‍ون‌ ه‍ف‍ت‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
پدیدآور : ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۳۷۲
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۴‬/‭۶۲‬/‭‌ب۲۲۴‌خ‬
موضوع : ت‍اری‍خ‌- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا/م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۱۵۲۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ 1398/10/15 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۷۶۷۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۵۷۶۷۹ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌