مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ح‍اج‍ی‌آق‍ا
پدیدآور : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۳۱۲
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ه۴۴۷‌ح‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۶۷۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۵۳۳۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌