مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : داب‍ادا روای‍ه‌
پدیدآور : م‍طل‍ک‌، ح‍س‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۸۵۹
رده دیویی : ‭۸۹۲‬/‭۷۳۶‬/‭د۶۳۲‌م‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۳۲۵۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌