مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍ش‍اب‍ی‌=ش‍اب‍ی‌>
پدیدآور : ش‍راره‌، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۹۷۹۳
رده دیویی : ‭۸۹۲‬/‭۷۱۶‬/‭‌ش۱۱۴/‌س‌ش‬
موضوع : ش‍اب‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۱۹۳۴-۱۹۰۹ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌- ق‍رن‌۲۰ م‌.- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۶۹۴ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌