مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ح‍اج‍ی‌ ب‍اب‍ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
پدیدآور : م‍وری‍ه‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍اس‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۰۶۸۴
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۰۷۴‬/‭‌م۸۳۷‌س‬
موضوع : ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق‌.- داس‍ت‍ان‌/ای‍ران‌- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌- ق‍رن‌ ۱۳ ق‌.- داس‍ت‍ان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۲۲۷۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۸۴۰۸۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌