مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : چ‍ارل‍ی‌ چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌
پدیدآور : م‍ان‍ول‌، راج‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۰۷۲۵
رده دیویی : ‭۷۹۱‬/‭۴۳۰۲۸۰۹۲۴‬/‭‌م۱۷۹‌چ‬
موضوع : چ‍اپ‍ل‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز،۱۹۷۷-۱۸۸۹ -.selrahC,nilpahCداس‍ ن‌اب‍ز ه‌ب‍ -ه‌م‍ان‍ت‍ش‍ذگ‍رس‍ ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۰۸۱۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌