مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : خ‍ات‍م‍ی‍ت‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ائ‍ی‍ت‌
پدیدآور : ام‍ی‍رپ‍ور، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۶۸۹۴
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۵۶۴۴‬/‭‌ف‍لا۸۱۸‌خ‬/‭۱۳۵۱‬
موضوع : ب‍ه‍ائ‍ی‍گ‍ری‌- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا/م‍ح‍م‍د (ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌.- خ‍ات‍م‍ی‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۹۳۶۶ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۳۷۴۸ 3 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۵۵۳۱۹ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۶۶۱۸۵ 4 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌