مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۰۹۷۶
رده دیویی : ‭۳۳۱‬/‭۱۱۰۹۵۵‬/‭‌ف‍لا۹۶۶‌ش‬
موضوع : ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌- ای‍ران‌- آم‍ار/ب‍ه‍داش‍ت‌- ای‍ران‌- آم‍ار
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۱۷۲۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌