مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا ب‍ردگ‍ان‌ چ‍ه‌ راه‌ طولان‍ی‌ را پ‍ی‍م‍وده‌ای‍م‌
پدیدآور : م‍ان‍دلا، ن‍ل‍س‍ون‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۷۰۵
رده دیویی : ‭۳۲۷‬/‭۶۸۰۷۲۹۱‬/‭‌م۱۷۳‌م‬
موضوع : آف‍ری‍ق‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌- ک‍وب‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۱۶۰۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌