مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ زن‍ان‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۳۴۱۰
رده دیویی : ‭۳۰۵‬/‭۴۲۰۹۵۵۰۲۱‬/‭‌ش۱۱۹‬
موضوع : زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌- ای‍ران‌- آم‍ار/زن‍ان‌- ای‍ران‌- اش‍ت‍غ‍ال‌- آم‍ار/زن‍ان‌- ای‍ران‌- آم‍ار
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۵۳۳۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌