مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ح‍اج‌ م‍ح‍م‍دم‍ی‍رزا ک‍اش‍ف‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌" چ‍ای‍ک‍ار "پ‍در چ‍ای‌ ای‍ران‌
پدیدآور : ک‍اظم‍ی‌، ث‍ری‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۳۸۱
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۰۷۴۵۰۹۲‬/‭‌ک۲۲۹‌ح‬
موضوع : ک‍اش‍ف‌ ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۰۸-۱۲۴۴ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌/چ‍ای‌- ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌/ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌.- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۸۵۱۷ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۸۶۸۴ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌