مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : خ‍ات‍ون‌ ن‍ور[ س‍رای‍ش‍ی‌ س‍ح‍رزاد در س‍ت‍ای‍ش‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌]
پدیدآور : غ‍ف‍وری‌ س‍ادات‍ی‍ه‌، م‍ه‍دی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۴۴۵
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌غ۵۷‌خ‬
موضوع : ف‍اطم‍ه‌زه‍را (س‌)،۱۳ ؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌.- ش‍ع‍ر/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۶۹۲۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌