مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍ش‍اب‌ = ش‍اب‌ >ال‍ظری‍ف‌ ش‍اع‍ر ال‍ح‍ب‌ و ال‍غ‍زل‌
پدیدآور : خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، اح‍م‍د ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د م‍ح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۸
رده دیویی : ‭۸۹۲‬/‭۷۱۴‬/‭‌ف‍لا۱۶۷/‌س‌خ‬
موضوع : اب‍ن‌ ع‍ف‍ی‍ف‌ ت‍ل‍م‍س‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ۶۶۱ -۶۸۸ ق‌.- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌- ق‍رن‌۷ ق‌.- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۶۴۰۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌