مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍ص‍ادق‌ = ص‍ادق‌ >الام‍ی‍ن‌ :اح‍ت‍ض‍ار الان‍س‍ان‍ی‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ م‍ب‍ع‍ث‍ه‌( ص‌)
پدیدآور : ک‍ات‍ب‌، س‍ی‍ف‌ال‍دی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۵۲۷۵
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۹۳‬/‭‌ک۱۱۸‌ص‬
موضوع : م‍ح‍م‍د (ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۸۷۷ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۳۰۲۶ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌