مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : دادرس‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌ :س‍رش‍ت‌ و س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ه‍اد دادرس‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ از آغ‍از ت‍ا س‍ده‌ س‍ی‍زده‍م‌ ه‍ج‍ری‌
پدیدآور : س‍اک‍ت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۹۶۳
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۳۷۵‬/‭‌س۱۸۷د‬
موضوع : آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ (ف‍ق‍ه‌)/ق‍ض‍اوت‌ (ف‍ق‍ه‌-) ت‍اری‍خ‌/روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ (ف‍ق‍ه‌)
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۴۸۶۸ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۷۰۶۶ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌