مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : دادرس‍ی‌ و ن‍ظام‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ در ای‍ران‌
پدیدآور : ام‍ی‍ن‌، ح‍س‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۳۶۶۰
رده دیویی : ‭۳۴۷‬/‭۵۵‬/‭‌ف‍لا۸۳۹د‬
موضوع : آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌- ای‍ران‌- ت‍اری‍خ‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۶۳۷۰ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۰۶۵۰۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌