مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ح‍ادث‍ه‌ در ب‍ام‍داد
پدیدآور : آت‍ش‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۰۰۱۱
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭آ۱۸۲‌خ‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۶۸۰۴ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌