مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ح‍اج‍ب‌ دوب‍اره‌
پدیدآور : ش‍ع‍ری‌ ب‍اف‌، ج‍ع‍ف‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۳۵۰
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ش۸۲۴‌ح‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۱۴۵۸ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌