مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : خ‍ارج‍ی‍ان‌ در خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
پدیدآور : اس‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۲۳۲۴
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۷۳۵۰۹‬/‭‌ف‍لا۴۹۹‌خ‬
موضوع : خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌- م‍ن‍طق‍ه‌- ت‍اری‍خ‌- دخ‍ال‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۴۸۸۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۰۴۸۸۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌