مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : خ‍ات‍م‍ه‌ ش‍اه‍د ص‍ادق‌ در ض‍ب‍ط اس‍م‍اء ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
پدیدآور : ص‍ادق‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۴۴۸
رده دیویی : ‭۹۱۰‬/‭۳‬/‭‌ص۱۹۸‌خ‬
موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌/ن‍ام‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۵۳۹۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 ۱۳۴۲۳۳ 2 واح‍دن‍ش‍ری‍ات‌ موجود م‍رج‍ع‌