مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : دادرس‍ی‌ م‍ن‍ص‍ف‍ان‍ه‌ از ن‍ظر ن‍ظام‍ه‍ای‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ای‍ران‌
شماره مدرک : ۳۹۹پ‌
پدیدآور : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌
شماره راهنما : ۱۳۷۹، ۲۱۳ ،LAC
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۹۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌