مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : دادرس‍ی‌ ج‍رای‍م‌ م‍واد م‍خ‍در در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌( ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌)
شماره مدرک : ۴۹۰پ‌
پدیدآور : گ‍ودرزی‌، ج‍ع‍ف‍ر
شماره راهنما : ۱۳۸۱، ۳۰۰ ،LAC
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۹۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌