مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ش‍اخ‍ص‍ه‍ا و ف‍رآی‍ن‍د ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۶۵۲
رده دیویی : ‭۳۳۸‬/‭۰۹۵۵،/۴۷۶‬/‭‌ش۱۱۹‬
موضوع : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌- ای‍ران‌- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۰۱۶۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌