مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : خ‍ات‍م‍ی‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
پدیدآور : خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۴۰۱
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۰۹۸۲‬/‭‌خ۱۱۴‌خ‬
موضوع : خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۲ - - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۲۴۳۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌