مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍اءخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
پدیدآور : ان‍وار، پ‍روی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۰۱۵
رده دیویی : ‭۰۱۱‬/‭۰۲‬/‭‌ف‍لا۸۹۶‌م‬/‭۱۳۷۱‬
موضوع : م‍راج‍ع‌/م‍راج‍ع‌- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌/م‍راج‍ع‌- خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۱۵۱ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۸۹۸۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۵۸۹۸۷ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌