مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ش‍اخ‍ه‌ م‍رج‍ان‌ :رم‍ز پ‍ردازی‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ در م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌
پدیدآور : ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۹۲۹۰
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۳۱‬/‭‌م۸۴۹‌م/‌ن‌ش‬
موضوع : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ -۶۷۲ ق‌.- م‍ث‍ن‍وی‌- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/ح‍ی‍وان‍ه‍ا در ادب‍ی‍ات‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۶۰۱۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌