مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : دادرس‍ی‌ ع‍ادلان‍ه‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۹۷۴۶
رده دیویی : ‭۳۴۷‬/‭۰۵‬/‭د۱۴۶‬
موضوع : آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۷۵۵۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۲۴۱۰۷ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌