مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : دادرس‍ی‌ ب‍ی‌ طرف‍ان‍ه‌ در ام‍ور ک‍ی‍ف‍ری‌
پدیدآور : ن‍اج‍ی‌ زواره‌، م‍رت‍ض‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۸۶۷۴
رده دیویی : ‭۳۴۵‬/‭۵۵۰۵‬/‭‌ن۱۲۷د‬
موضوع : آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌- ای‍ران‌/آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌- ای‍ران‌- ب‍ی‍طرف‍ی‌/ق‍اض‍ی‍ان‌- ب‍ی‍طرف‍ی‌/ق‍ض‍اوت‌- ای‍ران‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۸۰۲۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۲۹۴۷۶ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌