مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : دادرس‍ی‌ ع‍ادلان‍ه‌ :م‍ح‍اک‍م‍ات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
پدیدآور : ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۸۸۷۴
رده دیویی : ‭۳۴۱‬/‭۷۸‬/‭‌ف۷۵۶د‬
موضوع : دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍زای‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ ه‍ا/دادرس‍ی‌ ع‍ادلان‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۸۰۱۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌