مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ش‍اخ‍ه‌ ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‍ه‌ :ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، ان‍واع‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ م‍واد م‍خ‍در
پدیدآور : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۸۷۱۳
رده دیویی : ‭۳۶۲‬/‭۲۹۳‬/‭‌ح۵۷۷‌ش‌ف‍لا‬
موضوع : اع‍ت‍ی‍اد/م‍واد م‍خ‍در/م‍واد م‍خ‍در- ت‍اری‍خ‌/م‍واد م‍خ‍در- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌- اس‍لام‌/م‍واد م‍خ‍در- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۳۴۹۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌