مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا ان‍ف‍رد ب‍ه‌ ک‍ل‌ م‍ن‌ ال‍ق‍راء ال‍س‍ب‍ع‍ه‌ و ت‍وج‍ی‍ه‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ح‍و ال‍ع‍رب‍ی‌
پدیدآور : ه‍ی‍ت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر رح‍ی‍م‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۰۹۸۷
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۱۵۱‬/‭‌ه۹۲۲‌م‬
موضوع : ق‍رآن‌- ق‍رائ‍ت‌- م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌/ق‍رآن‌- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۸۷۱۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌