مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا اخ‍ت‍ل‍ف‍ت‌ ال‍ف‍اظه‌ و ات‍ف‍ق‍ت‌ م‍ع‍ان‍ی‍ه‌
پدیدآور : اص‍م‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ ق‍ری‍ب‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۱۰۰۰
رده دیویی : ‭۴۹۲‬/‭۷۵‬/‭‌ف‍لا۵۷۸‌م‬
موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌- م‍ت‍رادف‍ه‍ا و م‍ت‍ض‍اده‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۸۶۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌