مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍ص‍اح‍ب‍ی‌ = ص‍اح‍ب‍ی‌>
پدیدآور : اب‍ن‌ ف‍ارس‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ف‍ارس‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۱۰۷۱
رده دیویی : ‭۴۹۲‬/‭۷۰۱‬/‭‌ف‍لا۱۶۸‌ص‬
موضوع : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌- ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌/زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌- ری‍ش‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۹۶۹۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌