مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : خ‍ات‍م‌ اول‍ی‍اء از دی‍دگ‍اه‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و ع‍لام‍ه‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌
پدیدآور : م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
تاریخ انتشار : ۱۳۸۸
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۹۷۴۶
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۸۳‬/‭‌ف‍لا۱۶۷،/‌ن‌م‌ل‬
موضوع : اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۶۰ - ۶۳۸ ق‌.- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)/اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۶۰ - ۶۳۸ ق‌.- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (ع‍ج‌)/آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌، ۱۳۰۴ -۱۳۸۴ .- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)/آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌، ۱۳۰۴ -۱۳۸۴ .- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (ع‍ج‌)/ولای‍ت‌ (ع‍رف‍ان‌)/خ‍ات‍م‌ الاول‍ی‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۷۶۷۵ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۳۸۳۰۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۳۸۳۰۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌