مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ال‌
پدیدآور : ل‍طف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۴۷۸۴
رده دیویی : ‭۳۳۲‬/‭۶۳۲۲۳‬/‭‌ل۴۸۳‌ش‌ف‍لا‬
موضوع : س‍ه‍ام‌/ن‍رم‌ اف‍زار م‍ت‍ااس‍ت‍اک‌/س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌- ت‍ج‍رب‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار/س‍ه‍ام‌- ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌/س‍ه‍ام‌- ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا- ش‍اخ‍ص‍ه‍ا/س‍ه‍ام‌- ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌- داده‌ پ‍ردازی‌/س‍ه‍ام‌- ن‍رخ‌ ب‍ازده‌- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌/س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌- ت‍ج‍زب‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۱۲۸۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ 1397/04/24 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۴۱۲۹۰ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌