مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : خ‍ات‍ون‌ ن‍ی‍ل‍وف‍ری‌
پدیدآور : ش‍ری‍ف‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
تاریخ انتشار : ۱۳۸۲
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۰۴۵۷
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۰۸۳۱،/۶۲‬/‭‌ش۴۴۶‌خ‌ف‍لا‬
موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۲۰۱۱ 1 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۲۰۱۲ 2 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌