مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍ادق‌ آل‌ م‍ح‍م‍د( ص‌)
پدیدآور : م‍ن‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
تاریخ انتشار : ۱۳۴۷
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۰۶۴۵
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۹۵۵۳‬/‭‌م۷۹۱‌ص‌ف‍لا‬
موضوع : ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌، ۸۰ - ۱۴۸ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۰۰۵۷ 1 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۰۰۵۸ 2 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌