مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ زن‍ان‌ و خ‍ان‍واده‌
پدیدآور : پ‍اپ‍ی‌ ن‍ژاد، ش‍ه‍رب‍ان‍و
تاریخ انتشار : ۱۳۸۹
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۱۴۰۴
رده دیویی : ‭۳۰۵‬/‭۰۹۵۵،/۴۲‬/‭‌پ۱۲۲‌ش‌ف‍لا‬
موضوع : زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌- ای‍ران‌/زن‍ان‌- وض‍ع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/زن‍ان‌- ای‍ران‌- م‍س‍ای‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌/زن‍ان‌- ای‍ران‌- وض‍ع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌/خ‍ان‍واده‌ ه‍ا- ای‍ران‌- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۷۳۳۰ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌