مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ش‍اخ‍ه‌ ه‍ای‌ آس‍وری‍ک‌
پدیدآور : م‍ه‍ن‍دس‌، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۱۵۸۳
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲۰۸‬/‭‌م۸۹۶‌ش‌ف‍لا‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۲۴۷۲ 1 ۱ ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۲۴۷۳ 2 ۱ ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌